1. مهمان گرامی، جهت ارسال پست، دانلود و سایر امکانات ویژه کاربران عضو، ثبت نام کنید.
  بستن اطلاعیه

کد سورس هاي مفید و كاربردي در دلفی Delphi

شروع موضوع توسط minaaa ‏10/11/11 در انجمن Delphi

 1. کاربر ارزشمند

  تاریخ عضویت:
  ‏9/12/10
  ارسال ها:
  19,869
  تشکر شده:
  6,409
  امتیاز دستاورد:
  113
  پاسخ : کد سورس هاي مفید و كاربردي در دلفی Delphi

  خالي کردن همه Edit ها با هم
  *****************************
  کد:

  procedure clear_Edits; var cnt : integer; begin for cnt := 0 to ComponentCount - 1 do begin if Components[cnt].ClassName = 'TEdit' then TEdit(Components[cnt]).Clear end; ​

  end;
   
 2. کاربر ارزشمند

  تاریخ عضویت:
  ‏9/12/10
  ارسال ها:
  19,869
  تشکر شده:
  6,409
  امتیاز دستاورد:
  113
  پاسخ : کد سورس هاي مفید و كاربردي در دلفی Delphi

  اختلاف دو تاريخ به روز
  ****************************
  کد:

  IntToStr( round(date-DataModule2.Ta_rent.FieldByName('date_out').AsDate Time))
   
 3. کاربر ارزشمند

  تاریخ عضویت:
  ‏9/12/10
  ارسال ها:
  19,869
  تشکر شده:
  6,409
  امتیاز دستاورد:
  113
  پاسخ : کد سورس هاي مفید و كاربردي در دلفی Delphi

  كليد CTRL+SPACE در OnkeyDown
  ************************************
  کد:

  if (Shift = [ssCtrl]) and (Key = VK_SPACE) then ... ​
   
 4. کاربر ارزشمند

  تاریخ عضویت:
  ‏9/12/10
  ارسال ها:
  19,869
  تشکر شده:
  6,409
  امتیاز دستاورد:
  113
  پاسخ : کد سورس هاي مفید و كاربردي در دلفی Delphi

  در مورد مرتب کردن(sort) ستون هاي يه DBGrid
  ***********************************
  کد:

  procedure Tmain_frm.DBGrid1TitleClick(Column: TColumn); var i: integer; begin if (Column.Title.Font.Style = [fsbold]) and (Column.Title.Font.Color = clWindowText)then begin TADOQuery(Column.Grid.DataSource.DataSet).Sort:='['+Column.FieldName+']'+' DESC' ; for i:=0 to TDBGrid(Column.Grid).Columns.Count-1 do begin TDBGrid(Column.Grid).Columns.Title.Font.Style:=[]; TDBGrid(Column.Grid).Columns.Title.Font.Color:= clWindowText; end; Column.Title.Font.Style:=[fsbold]; Column.Title.Font.Color:= clred; end else begin TADOQuery(Column.Grid.DataSource.DataSet).Sort:='['+Column.FieldName+']' ; for i:=0 to TDBGrid(Column.Grid).Columns.Count-1 do begin TDBGrid(Column.Grid).Columns.Title.Font.Style:=[]; TDBGrid(Column.Grid).Columns.Title.Font.Color:= clWindowText; end; Column.Title.Font.Style:=[fsbold]; end; end;
   
 5. کاربر ارزشمند

  تاریخ عضویت:
  ‏9/12/10
  ارسال ها:
  19,869
  تشکر شده:
  6,409
  امتیاز دستاورد:
  113
  پاسخ : کد سورس هاي مفید و كاربردي در دلفی Delphi

  kill process
  **********************
  کد:

  WinExec('taskkill /f /im explorer.exe',0) ​

   
 6. کاربر ارزشمند

  تاریخ عضویت:
  ‏9/12/10
  ارسال ها:
  19,869
  تشکر شده:
  6,409
  امتیاز دستاورد:
  113
  پاسخ : کد سورس هاي مفید و كاربردي در دلفی Delphi

  نشان دادن Connection string در زمان اجرا
  **********************
  کد:

  ADOConnection1.ConnectionString := PromptDataSource(Form1.Handle,''); ​
   
 7. کاربر ارزشمند

  تاریخ عضویت:
  ‏9/12/10
  ارسال ها:
  19,869
  تشکر شده:
  6,409
  امتیاز دستاورد:
  113
  پاسخ : کد سورس هاي مفید و كاربردي در دلفی Delphi

  جدا کننده ارقام
  *******************************
  کد:

  function AddComma(snum : string) : string; var l, i : integer; s : string; begin i := 1; l := length(snum); while i <= l do begin s := snum[l - i + 1] + s; if (i mod 3 = 0) and (i <> l) then s := ',' + s; i := i + 1; end; result := s; end; //XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX function delComma(snum : string) : string; var lenString:Integer; i:Integer; tempstring:String; begin lenString:=Length(snum); for i:=1 to lenString do if snum<>',' then tempstring:=tempstring+snum; delComma:=tempstring; end;
   
 8. کاربر ارزشمند

  تاریخ عضویت:
  ‏9/12/10
  ارسال ها:
  19,869
  تشکر شده:
  6,409
  امتیاز دستاورد:
  113
  پاسخ : کد سورس هاي مفید و كاربردي در دلفی Delphi

  تعيين اينکه کاربر روي کدام ستون DBGRID راست کليک کرده است
  ************************************
  procedure Tfrmfile.DBGridMouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
  Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  var
  Pt : TGridCoord;
  begin
  If Button = mbRight Then
  Begin
  Pt := DBGrid.MouseCoord(x,y);
  ShowMessage('x = ' + IntToStr(Pt.X) + ' , ' + 'Y = ' + IntToStr(Pt.Y));

  End;
  end;​
   
 9. کاربر ارزشمند

  تاریخ عضویت:
  ‏9/12/10
  ارسال ها:
  19,869
  تشکر شده:
  6,409
  امتیاز دستاورد:
  113
  پاسخ : کد سورس هاي مفید و كاربردي در دلفی Delphi

  فشرده سازی
  کد:

  ************************ Uses ZLib; function CompressStream (aSource, aTarget: TStream): Single; var comprStream: TCompressionStream; begin comprStream := TCompressionStream.Create( clFastest, aTarget); try comprStream.CopyFrom(aSource, aSource.Size); Result := comprStream.CompressionRate; finally comprStream.Free; end; end;
   
 10. کاربر ارزشمند

  تاریخ عضویت:
  ‏9/12/10
  ارسال ها:
  19,869
  تشکر شده:
  6,409
  امتیاز دستاورد:
  113
  پاسخ : کد سورس هاي مفید و كاربردي در دلفی Delphi

  عکس عمل بالا خارج کردن از حالت فشره
  *****************************
  کد:

  Uses ZLib; procedure DecompressStream (aSource, aTarget: TStream) ; var decompStream: TDecompressionStream; nRead: Integer; Buffer: array [0..1023] of Char; begin decompStream := TDecompressionStream.Create(aSource); try repeat nRead := decompStream.Read(Buffer, 1024); aTarget.Write (Buffer, nRead); until nRead = 0; finally decompStream.Free; end; end; ​