1. مهمان گرامی، جهت ارسال پست، دانلود و سایر امکانات ویژه کاربران عضو، ثبت نام کنید.
  بستن اطلاعیه

لیست توابع مهم و پر کاربرد API در دلفی

شروع موضوع توسط hector2141 ‏11/9/12 در انجمن Delphi

 1. کاربر ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏6/9/12
  ارسال ها:
  14,326
  تشکر شده:
  2,655
  امتیاز دستاورد:
  0
  حرفه:
  daneshjo
  پاسخ : لیست توابع مهم و پر کاربرد API در دلفی

  تابع Ellipse
  برای رسم یک بیضی با قلم و رنگ جاری از این تابع استفاده می شود.

  شکل تابع
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  [/TD]
  [TD="class: code"]function Ellipse(DC: HDC; X1, Y1, X2, Y2: Integer)

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  پارامترها
  در پارامتر اول Handle پنجره مربوطه رو قرار میدیم
  در پارامترهای بعدی مختصات مستطیلی که بیضی رو در بر می گیره وارد می کنیم
   
 2. کاربر ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏6/9/12
  ارسال ها:
  14,326
  تشکر شده:
  2,655
  امتیاز دستاورد:
  0
  حرفه:
  daneshjo
  پاسخ : لیست توابع مهم و پر کاربرد API در دلفی

  تابع FrameRGN
  رسم یک حاشیه با قلم موی مشخص به دور یک ناحیه مشخص شده

  شکل تابع
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  [/TD]
  [TD="class: code"]function FrameRgn(DC: HDC; hrgn: HRGN; hbr: HBRUSH; Width, Height: Integer)

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  پارامترها
  در پارامتر اول دستگیره DC مربوطه
  در پارامتر دوم دستگیره ناحیه مربوطه
  در پارامتر قلم موی مورد نظر
  و در پارامتر چهارم طول و ارتفاع ناحیه رو مشخص می کنیم
   
 3. کاربر ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏6/9/12
  ارسال ها:
  14,326
  تشکر شده:
  2,655
  امتیاز دستاورد:
  0
  حرفه:
  daneshjo
  پاسخ : لیست توابع مهم و پر کاربرد API در دلفی

  تابع GetPixel
  این تابع مقدار رنگ یک نقطه از یک Device Context رو بر می گردونه

  شکل تابع
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  [/TD]
  [TD="class: code"]function GetPixel(DC: HDC; X, Y: Integer)

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  پارامترها
  در پارامتر اول دستگیره Device Contex مربوطه رو قرار میدیم
  در پارامتر دوم و سوم هم مختصات x و y نقطه مربوطه رو وارد می کنیم
   
 4. کاربر ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏6/9/12
  ارسال ها:
  14,326
  تشکر شده:
  2,655
  امتیاز دستاورد:
  0
  حرفه:
  daneshjo
  پاسخ : لیست توابع مهم و پر کاربرد API در دلفی

  خاموش ؛ ری استارت و لوگ اف سیستم :
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  [/TD]
  [TD="class: code"])


  //------------- Solution 1-----------------  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  begin
  ExitWindowsEx(EWX_FORCE and EWX_SHUTDOWN,0);
  //EWX_SHUTDOWN for shutdown
  //EWX_REBOOT for reboot
  //EWX_LOGOFF for logoff
  end;
  //------------- Solution 2-----------------

  run %Windir%\system32\shutdown.exe

  Example :

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  begin
  WinExec('shutdown.exe -s -f -t 0' , SW_HIDE);
  end;
  //------------- Solution 3-----------------  unit Unit1;

  interface

  uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls;

  type
  TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
  { Private declarations }
  public
  { Public declarations }
  end;

  var
  Form1: TForm1;

  implementation

  {$R *.dfm}

  function SetPrivilege1 (sPrivilegeName: string; bEnabled: Boolean) : Boolean;
  var
  TPPrev,
  TP : TTokenPrivileges;
  Token : THandle;
  dwRetLen : DWORD;
  begin
  result := False;

  OpenProcessToken (GetCurrentProcess, TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES or TOKEN_QUERY, Token);

  TP.PrivilegeCount := 1;
  if LookupPrivilegeValue (nil, PChar (sPrivilegeName), TP.Privileges[0].LUID) then
  begin
  if bEnabled then
  TP.Privileges[0].Attributes := SE_PRIVILEGE_ENABLED
  else
  TP.Privileges[0].Attributes := 0;

  dwRetLen := 0;
  result := AdjustTokenPrivileges (Token, False, TP, SizeOf (TPPrev), TPPrev,
  dwRetLen)
  end;

  CloseHandle (Token)
  end;


  function WinExit1 (iFlags: integer) : Boolean;
  begin
  result := true;
  if SetPrivilege1 ('SeShutdownPrivilege', true) then
  begin
  if (not ExitWindowsEx (iFlags, 0)) then
  begin
  result := False
  end;
  SetPrivilege1 ('SeShutdownPrivilege', False)
  end
  else
  begin
  result := False
  end;
  end;


  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  begin
  // 0= Logoff
  // 1= Shutdown
  WinExit1(1);
  end;

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 5. کاربر ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏6/9/12
  ارسال ها:
  14,326
  تشکر شده:
  2,655
  امتیاز دستاورد:
  0
  حرفه:
  daneshjo
  پاسخ : لیست توابع مهم و پر کاربرد API در دلفی

  نمایش کنترل پنل :
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  [/TD]
  [TD="class: code"]ShellExecute(Handle,'Open','control',nil,nil,SW_SH OWNORMAL);

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  البته ابتدا یونیت shellapiرو به usesاضافه کنید.
   
 6. کاربر ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏6/9/12
  ارسال ها:
  14,326
  تشکر شده:
  2,655
  امتیاز دستاورد:
  0
  حرفه:
  daneshjo
  پاسخ : لیست توابع مهم و پر کاربرد API در دلفی

  باز شدن سی دی رام :
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  [/TD]
  [TD="class: code"]mciSendString('Set cdaudio door open wait',nil,0,handle);

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  بسته شدن :
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  [/TD]
  [TD="class: code"]mciSendString('Set cdaudio door Closed wait',nil,0,handle);

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 7. کاربر ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏6/9/12
  ارسال ها:
  14,326
  تشکر شده:
  2,655
  امتیاز دستاورد:
  0
  حرفه:
  daneshjo
  پاسخ : لیست توابع مهم و پر کاربرد API در دلفی

  ایجاد فرم شیشه ای :
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  [/TD]
  [TD="class: code"] Function TransForm(wnd:Longint; Perc:Integer):Longint;
  var
  j:Longint;
  begin
  j := GetWindowLong(wnd, GWL_EXSTYLE);
  j := j Or WS_EX_LAYERED;
  SetWindowLong( wnd, GWL_EXSTYLE, j);
  SetLayeredWindowAttributes (wnd, 0, Perc, LWA_ALPHA);
  End;

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]  فراخوانی تابع :
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  [/TD]
  [TD="class: code"]TransForm(form1.Handle ,150);

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 8. کاربر ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏6/9/12
  ارسال ها:
  14,326
  تشکر شده:
  2,655
  امتیاز دستاورد:
  0
  حرفه:
  daneshjo
  پاسخ : لیست توابع مهم و پر کاربرد API در دلفی

  ایجاد سوراخ :
  [TABLE]
  [TR]
  [TD="class: gutter"]1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  [/TD]
  [TD="class: code"]Procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
  Var
  Wnd:HWnd;
  R1,R2:HRGN;
  R:TRect;
  Begin
  Wnd:=Application.MainForm.Handle;
  GetWindowRect(Wnd,R);
  R1:=CreateRectRgn(0,0,R.Right-R.Left,R.Bottom-R.Top);
  R2:=CreateEllipticRgn(10,30,150,120);
  CombineRgn(R1,R1,R2,RGN_DIFF);
  SetWindowRgn(Wnd,R1,true);
  End;

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]