1. مهمان گرامی، جهت ارسال پست، دانلود و سایر امکانات ویژه کاربران عضو، ثبت نام کنید.
  بستن اطلاعیه

اولین ویندوز چه شکلی بود؟ + تصویر

شروع موضوع توسط ARMAN ‏30/10/13 در انجمن سیستم عامل

 1. کاربر فوق حرفه ای

  تاریخ عضویت:
  ‏22/1/13
  ارسال ها:
  3,342
  تشکر شده:
  5,862
  امتیاز دستاورد:
  0
  حرفه:
  کاربر  دریچه فناوری اطلاعات امروز در گزارشی رابط کاربری سیستم عامل مایکروسافت را از اولین ویندوز تا به حال، بررسی کرده و یک سوال هم از شما کاربران پرسیده است.


  به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، سیستم عامل‌های شرکت مایکروسافت که هر یک با فراز و فرودهایی همراه بود یک معرفی تصویری از رابط کاربری آن‌ها داشته باشد؛ خیلی از ما‌ها از نام ویندوزهای قبلی توضیحاتی شنیده‌ایم ولی قدیمی‌ها یک ضرب المثل جالب دارند که می‌گویند: «شنیدن کی بود مانند دیدن.»


  در آمار کثرت استفاده کاربران از سیستم عامل ویندوز شکی نیست اما هر چه باشد کاربران 28 سال با رابط گرفیکی آن دست و پنجه نرم می‌کنند و هر موقع ویندوزی جدید ارائه می‌شد کاربران یا آن را دوست داشتند یا دوست نداشتند طی این مدت در کل این سیستم عامل تغییر زیادی از لحاظ رابط کاربری نمی‌کرد. اما بپردازیم به نسخه‌های متفاوت سیستم عامل شرکت مایکروسافت.

  Windows 1

  [​IMG]
  تصویری که می‌بینید اولین نسخه تجاری ویندوز می‌باشد که در سال 1985 عرضه شده است. خیلی از شما کاربران دریچه شاید این گزارشی را که می‌خوانید سنتان آنقدری نباشد که با این سیستم عامل کار کنید.

  Windows 2

  [​IMG]
  منبع: تهران پرس​
   
  4 نفر از این پست تشکر کرده اند.
 2. عضو جدید

  تاریخ عضویت:
  ‏24/12/17
  ارسال ها:
  1
  تشکر شده:
  0
  امتیاز دستاورد:
  1
  جنسیت:
  زن
  گرافیک در طراحی سایت


  ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮي ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي رﻧﮓ ، ﻋﮑﺲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮعﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﺼﺮي اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .


  ﯾﮏ ﻫﯿﺠﺎن ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ، زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ . ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮه اي از ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺪﻫﺎ رﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂﺑﺎ آن را ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﯾﺎﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﻣﺸﺘﺮي ﺷﻤﺎ ﺷﺪﯾﻢ.  ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻄﻠﻮب در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﭼﻨﺎن ﻣﻌﺠﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﻨﺪ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻري ﺑﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﺎن در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽ ﺑﯿﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﺳﺎﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ از آن ﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .  ﺣﺎﻻ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺣﺮ ﻓﻪ اي ﻗﺮارداد ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺪه ﭘﺮدازي ﻣﺎ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺳﺎﯾﺖ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .  ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻮي ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدي ﺑﺮاي دوﺑﺎره ﮐﺎري ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .


  اﻫﻤﯿﺖ ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽزﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .

  مقاله ای از چیتا سافت